ขั้นตอนและกระบวนการในการพัฒนา
รวบรวมข้อมูล, ความต้องการและกำหนดเป้าหมายของงาน

รวบรวมข้อมูล กำหนดเป้าหมายที่ต้องการของงาน รวมไปถึงการวางแผน และประเมินเวลาคร่าวๆที่จะต้องใช้ในการทำงานวิเคราะห์และออกแบบให้ตรงเป้าหมาย

วิเคราะห์และออกแบบระบบ ย่อยงานทั้งหมดออกเป็นส่วนเล็กๆเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ และทำการเรียงลำดับความสำคัญของงาน ซึ่งในส่วนนี้เรามักจะใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการโครงการ (Project Management Tool) เข้ามาช่วย ในการแจกจ่ายงาน และติดตามความคืบหน้าของงาน

Trello

ทำการพัฒนาระบบ

ลงมือทำการพัฒนาระบบ

Mockup

ทดสอบระบบ

ทดสอบระบบที่พัฒนาเสร็จแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าถูกต้องตามความต้องการ และสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในข้อแรก

Pastel

เปิดให้ใช้งานจริง

เปิดให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานจริง

Auto deploy

รวบรวม และวิเคราะห์ผลตอบรับ เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไข

รวบรวมปัญหา และผลตอบตอบรับจากผู้ใช้ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และนำข้อมูลเหล่านี้เข้าไปสู่วงจรการพัฒนาในขั้นตอนที่ 2 อีกครั้ง (Iteration)